0 CommentsTrường đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM
ĐỒ ÁN CUỐI KÌ KĨ THUẬT LẬP TRÌNH HCMUS – GAME SNAKE
Lớp: 19CTT3
Giảng viên hướng dẫn: Trương Toàn Thịnh
Nhóm: 4
Danh sách thành viên:
1. Trần Quốc Đông – 19120479 (Nhóm trưởng)
2. Trần Phương Đình – 19120476
3. Lê Trần Đăng Khoa – 19120546
4. Huỳnh Nguyễn Thị Lựu – 19120573

Các soundtrack được sử dụng trong clip:
1. Snake runner soundtrack:
2. Alan Silvestri – Portals:

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm có tham khảo từ các nguồn sau:
1. gotoXY() function:

2. fixConsoleWindow() function:

3.resizeConsole() function:

4. ShowConsoleCursor() function:

5. Hàm PlaySound:

6. Các âm thanh trong game: (riêng âm thanh phần credit: Âm thanh phần intro:
7. Animation của rắn phần intro được lấy ý tưởng từ:

8. Convert-char-to-lpwstr:

9. Và một số thư viện hỗ trợ khác tham khảo từ:

Nguồn: https://rantbit.com

Xem thêm bài viết khác: https://rantbit.com/game/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *